معمولا زمانی که عده ای دورهم جمع شده و می خواهند انجمن یا سازمانی را تشکیل دهند ابتدا

پیش نویس یک اساسنامه را تدوین و مورد بررسی قرار می دهند و پس از تشکیل هیئت موسس

و ثبت آن انجمن در مراجع قانونی در اولین فرصت هیئت موسس با تشکیل مجمع عمومی و به رای

گذاشتن متن اساسنامه و تصویب آن توسط هیئت مدیره رسما فعالیت انجمن آغاز می شود . از این

تاریخ به بعد مفاد اساسنامه برای تمامی اعضا اعم از هیئت مدیره ، بازرسین و اعضا مورد احترام و

قابل اجرا می باشد .

در تاریخ 29/3/1392 هیئت مدیره محترم انجمن کوه نوردان ایران  " تصمیم " می گیرد جهت بررسی

و تدوین پیش نویس اساسنامه انجمن کوه نوردان ایران با تشکیل  کمیته ای متشکل از چهار نفر از

 عزیزان تغییراتی در اساسنامه ایجاد کند. در صورت رجوع به  اساسنامه  تصویبی و  قانونی انجمن

 در ماده 37  این اساسنامه  آمده است که  " تصمیم گیری "  در مورد تغییر مواد این اساسنامه صرفا در

 اختیار مجمع عمومی انجمن کوه نوردان ایران است . بنابراین هیئت مدیره نمی تواندچنین تصمیمی را

 به اجرا بگذارد مگر اینکه مجمع عمومی آن را تصویب کرده باشد .

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 خرداد 1392    | توسط: جمشید واحدى    |    |
نظرات()